Betingelser

For afholdelse og afbestilling mm…..
Handelsbetingelser

Følgende betingelser er gældende for samhandel med Restaurant Møllebæk

Betingelserne kan også åbnes i PDF format her: (link)

 

Betingelser

Vi følger de gældende betingelser fra Horesta som angivet i § 1-20.

Selskabsarrangement – skriftlig bekræftelse
§1
Den skriftlige bekræftelse bør indeholde nøjagtig oplysning om
den aftalte menu og øvrige ydelser samt dato og tidsramme for
arrangementet.
Desuden bør arrangementets samlede pris være nøje angivet,
herunder f.eks. om vinmenu, vin ad libitum og fri bar er
omfattet. Det samme gælder reservationsgebyrets størrelse og
depositum.
Hvis arrangementet strækker sig ud over almindelig lukketid
(kl. 24) eller det aftalte tidsrum, kan virksomheden kræve særskilt
betaling for de udgifter, der bliver påført herved.

Selskabsarrangement – afbestilling i tide
§2
Afbestilling af et selskabsarrangement på;
• 12 personer og derover, skal rettidigt ske skriftligt senest
fire uger inden dato for afviklingen af det bestilte arrangement.
• under 12 personer skal rettidigt ske skriftligt senest to uger
inden dato for afviklingen af det bestilte arrangement.

Selskabsarrangement – krav på godtgørelse
§3
Ved afbestilling af hele selskabsarrangementet eller reduktion
på mere end 10 pct.
• til og med 6 døgn før afvikling af det bestilte arrangement
kan hotellet eller restauranten m.v. kræve en godtgørelse,
der svarer til 50 pct. af prisen for de afbestilte ydelser.
• senere end 6 døgn før afviklingen af det bestilte arrangementet
kan hotellet eller restauranten m.v. kræve en
godtgørelse, der svarer til 75 pct. af prisen for de afbestilte
ydelser.

Kurser og konferencer – skriftlig bekræftelse
§6
Den skriftlige bekræftelse bør indeholde oplysning om opholdets
varighed, omfanget af faciliteter, der stilles til rådighed,
antal måltider samt øvrig servering. Ved overnatning bør antal
værelser og den samlede pris pr. mødedeltager være angivet.
Det samme gælder reservationsgebyrets størrelse og depositum.
§4
Hotellet eller restauranten m.v. kan ved forevisning af regning
kræve, at gæsten ved rettidig afbestilling betaler for ydelser,
der ikke kan afbestilles, f.eks. musik, kontorartikler, apparatur
og lignende.
§5
Ved manglende fremmøde (no show) har hotellet eller restauranten
m.v. krav på fuld pris for hele arrangementet.
§7
Den aftalte pris er baseret på det antal dage, kurset/konferencen
skal vare i henhold til bestillingen. Ankomst efter kursets/
konferencens begyndelse og afrejse inden dettes afslutning
berettiger ikke til nedslag i prisen ifølge tilbud.
§8
Senest en uge før kurset/konferencen finder sted, skal gæsten
fremsende en navneliste over mødedeltagerne – samt ved overnatning
den endelige fordeling på det bestilte antal værelser.
Samtidig skal gæsten fremsende konferenceprogrammet med
angivelse af måltider og øvrig servering.

Kurser og konferencer – afbestilling i tide
§9
Afbestilling af hele kurset/konferencen kan rettidigt ske
skriftligt senest 6 uger før dettes afholdelse. Enhver form for
reduktion i kurset/konferencen på op til 35 pct. – herunder i
antallet af mødedeltagere, tidsrum m.v. – skal rettidigt
ske skriftligt senest 3 uger, før kurset/konferencen finder
sted.

Kurser og konferencer – krav på godtgørelse
§10
Ved afbestillingen senere end 6 uger, før kurset/konferencen
skulle finde sted, kan hotellet m.v. kræve
en godtgørelse, der svarer til 65 pct. af prisen for de
bestilte ydelser.
Ved reduktion på mere end 35 pct. i antallet af deltagere
eller ved reduktion senere end 3 uger før, kurset/konferencen
skal finde sted, kan hotellet m.v. vælge
• at betragte hele kurset/konferencen som afbestilt og
kræve en godtgørelse, der svarer til 65 pct. af prisen
for de oprindeligt bestilte ydelser, eller
• at gennemføre kurset/konferencen med fuld betaling
for enhver reduktion, der ikke er meddelt hotellet m.v.
rettidigt på skrift.
§11
Hotellet m.v. kan ved forevisning af regning kræve, at gæsten
ved rettidig afbestilling betaler for ydelser, der ikke kan afbestilles,
f.eks. musik, kontorartikler, apparatur og lignende.
§12
Ved manglende fremmøde (no show) har hotellet m.v. krav på
at tage fuld pris for hele kurset/konferencen.

Generelle regler for bekræftelse og afbestilling
§13
For at aftalen kan bevises, bør reservationen altid foreligge
enten i form af en ordrebekræftelse eller i form af en
reservationsaftale, der er bekræftet på skrift af begge parter.
§14
Enhver afbestilling eller ændring i den oprindelige bestilling
bør ske skriftligt og rettidigt i henhold til de gældende tidsfrister
for det pågældende arrangement.

Reservationsgebyr og depositum
§15
Når reservationen foreligger, kan gæsten forvente at skulle
betale et reservationsgebyr efter nærmere aftale. Gebyret vil
blive trukket fra ved den endelige afregning, men refunderes
ikke ved eventuel afbestilling.
Depositum fratrækkes den endelige afregning og tilbagebetales
ved rettidig afbestilling.

Tabsbegrænsning
§16
Hotellet eller restauranten m.v. har til enhver tid lov til at søge
et eventuelt tab begrænset ved at udleje de bestilte lokaler til
anden side. Såfremt hotellet eller restauranten m.v. stiller krav
om godtgørelse for forsinket afbestilling, kan gæsten kræve
bevis for, at udlejning til anden side ikke har fundet sted.

Aflysning eller omplacering
§17
I tilfælde af at hotellet eller restauranten m.v. aflyser eller
omplacerer, kan gæsten kræve at blive holdt skadesløs for
samtlige dokumenterede ekstra omkostninger, gæsten får
herved.
§18
Såfremt gæsten ønsker enten at reklamere over arrangementet
eller rejse krav om godtgørelse, skal det meddeles hotellet
eller restauranten m.v. snarest muligt efter, at arrangementet
er eller skulle have fundet sted.

Force majeure
§19
Ved helt ekstreme forhold uden for parternes kontrol (force
majeure) kan afbestilling/aflysning ske vederlagsfrit.

Voldgift
§20
Uoverensstemmelser i forbindelse med fortolkningen og
anvendelsen af disse bestemmelser afgøres ved voldgift, jf. lov
om voldgift.
Den part, der ønsker sagen for voldgift, indgiver begæring
herom til HORESTA, der efter at have modtaget begæringen
snarest muligt udpeger en voldgiftsmand til at repræsentere
hotellet eller restauranten m.v.
Senest 14 dage efter, at den anden part har fået meddelt, at
den pågældende voldgiftsmand er udpeget, skal den anden
part udpege sin egen voldgiftsmand. Overholdes fristen ikke, er
HORESTA berettiget til at udpege begge voldgiftsmænd.
Voldgiftsmændene udpeger selv en uvildig opmand, der skal
være jurist.

Betalingsbetingelser
§21

Regningen gøres op ved arrangementets afslutning og afregnes netto kontant, med mindre andet er aftalt.
Der kan betales med Dankort, Visa Dankort og Mastercard.
Kontanter modtages kun op til Dkk 10.000 pr kunde i henhold til lovgivningen.

Øvrige forhold
§22
Mimimum 15 kuverter ved arrangementer afholdt her i huset.
Der ydes 50% rabat på kuvertprisen til børn under 10 år.
Restaurant Møllebæk har alkoholbevilling til kl. 02.00, hvorefter arrangementet skal være afsluttet.

Mad ud af huset
§23
Mimimum 20 kuverter til bestillinger, der afholdes i eget lokale.
Alle priserne er baseret på afhentning.
Udbringning kan kun ske efter forudgående aftale og der betales særskilt gebyr herfor.
Lånt service, fade, termokasser mm skal returneres den efterfølgende dag, eller efter aftale.
Ved større mængder kan der kræves depositum.